syntezy

Encyklopedia PWN

zespół enzymatycznych reakcji oksydacyjno-redukcyjnych zachodzący w wewnętrznej błonie mitochondrium u organizmów eukariotycznych, natomiast u bakterii — w błonie plazmatycznej, katalizowany przez białkowe przenośniki elektronów zawierające: flawiny, centra żelazo-siarkowe i hemy jako grupy prostetyczne;
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
Beilstein Friedrich Konrad, Fedor F. Beilstein, ur. 17 II 1838, Petersburg, zm. 18 X 1906, tamże,
ros. chemik organik, pochodzenia niemieckiego;
dział biochemii i biofizyki zajmujący się badaniem wytwarzania, użytkowania i gromadzenia energii przez żywą komórkę.
biogeneza
[gr. bíos ‘życie’, génesis ‘pochodzenie’, ‘stawanie się’],
biol. pochodzenie życia na Ziemi, jedno z najtrudniejszych i do dzisiaj nie w pełni rozwikłanych zagadnień biologii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia