syntezy

Encyklopedia PWN

tworzona za pomocą komputera,
Krebsa cykl, cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych, duży cykl Krebsa,
kołowy, wieloetapowy ciąg reakcji enzymatycznych, katalizowanych głównie przez oksydoreduktazy, przebiegający w mitochondriach u organizmów eukariotycznych i w cytoplazmie u organizmów prokariotycznych;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Stec Wojciech Jacek, ur. 15 X 1940, Warszawa,
chemik;
biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
Grignarda reakcje, syntezy Grignarda,
reakcje syntezy związków org. przebiegające z udziałem halogenków alkilomagnezowych o wzorze ogólnym RMgX (R — alkil, X — atom fluorowca), arylomagnezowych o wzorze ArMgX (Ar — aryl) lub alkiloarylomagnezowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia