standardowe

Encyklopedia PWN

odchylenie standardowe, odchylenie średnie, dyspersja,
mat., statyst. pierwiastek kwadratowy z wariancji zmiennej losowej X: σ(X) = ;
fiz. obecnie podstawowa teoria trzech oddziaływań fundamentalnych, czyli oddziaływań elektromagnetycznych i słabych (opisanych jednolitą teorią oddziaływań elektrosłabych Glashowa–Weinberga–Salama teoria) oraz oddziaływań silnych; w ramach chromodynamiki kwantowej Model Standardowy wraz z teorią grawitacji stanowi obecnie podstawę rozumienia zjawisk na najbardziej fundamentalnym poziomie;
mat., statyst. odchylenie standardowe estymatora parametru rozkładu zmiennej losowej.
chem. potencjał elektrody znajdującej się w stanie standardowym, → potencjał elektrody.
atmosfera standardowa, atmosfera wzorcowa,
umowny pionowy rozkład parametrów termodynamicznych atmosfery ziemskiej (temperatury, ciśnienia i gęstości powietrza), odpowiadający w przybliżeniu średniemu rozkładowi tych parametrów w atmosferze rzeczywistej;
koszt standardowy, koszt wzorcowy,
ekon. koszt określający w kalkulacji wstępnej postulowane jednostkowe koszty własne, wynikające z określonych standardów zużycia środków produkcji i pracy.
fot. obiektyw o ogniskowej w przybliżeniu równej przekątnej formatu zdjęciowego aparatu;
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
niepewność wyniku pomiaru, niepewność pomiaru, błąd pomiaru:
uszeregowanie pierwiastków chem. w kolejności wzrastającej zdolności do przyjmowania przez nie (lub ich kationy) elektronów w reakcjach utleniania-redukcji (redoks).
język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
płyta gramowidowa, płyta wizyjna, wideopłyta,
nośnik ruchomych obrazów (filmów) i towarzyszącego im dźwięku, przeznaczony do odtwarzania za pomocą gramowidu.
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
fiz. temperatura, jaką miałaby próbna objętość (cząstka) powietrza sprowadzona w procesie adiabatycznym do ciśnienia standardowego 1000 hPa.
broń używana w różnych konkurencjach;
fiz. masywna cząstka o spinie 0, występująca w teoriach ze spontanicznym łamaniem cechowania symetrii;
med. układy odniesienia pozwalające na ocenę rozwoju dziecka;
test Studenta, test t-Studenta,
mat., statyst. test używany w testowaniu hipotez o wartości oczekiwanej rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
fiz. teorie pola, w których jest realizowana unifikacja oddziaływań silnych i elektrosłabych.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

standardowy
1. «odpowiadający określonym normom, spełniający podstawowe wymagania»
2. «przeciętny, mało oryginalny»

• standardowo • standardowość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia