skali

Encyklopedia PWN

dyzekonomie skali, niekorzyści skali produkcji,
ekon. zjawisko zwiększania się przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych w miarę zwiększania skali produkcji;
ekon. występujące w długim okresie zjawisko obniżania przeciętnych kosztów całkowitych w miarę zwiększania skali produkcji i wprowadzania nowych technologii;
ekon. przychody występujące, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
skala
[łac.],
muz.:
skala
[łac.],
metrol. zasada odwzorowania zbioru elementów (np. zjawisk, liczb, wartości wielkości) na inny zbiór, którego elementy są jednoznacznie związane z elementami zbioru przekształcanego;
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
skala Beauforta
[s. bəurta],
umowna skala służąca do określania (w stopniach Beauforta) prędkości (siły) wiatru oraz stanu morza;
statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
skala przyjęta na osi liczbowej, której podziałka odpowiada wartościom pewnej funkcji;
geofiz. skale opisowe określające intensywność trzęsienia ziemi na podstawie jego skutków w danym miejscu;
dawna skala umownej gęstości cieczy;
skala temperatury, oparta na 2 punktach stałych: temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem 1 atm (0°C) i temperaturze wrzenia wody pod tym ciśnieniem (100°C).
muz. skala złożona z 12 dźwięków w obrębie oktawy, oddalonych od siebie o półton.
212-stopniowa skala temperatur, zaproponowana 1725 przez G.D. Fahrenheita;

Słownik języka polskiego PWN

skala
1. «zbiór kolejnych liczb używany do mierzenia i porównywania jakichś wielkości»
2. «podziałka na przyrządach pomiarowych i innych aparatach, służąca do odczytywania wartości mierzonej wielkości»
3. «ustalony stosunek zmniejszania się lub zwiększania rysunku, mapy, modelu w porównaniu z rozmiarami przedmiotu rzeczywistego»
4. «układ dźwięków uszeregowanych według wysokości, o ustalonych odległościach między poszczególnymi stopniami, właściwy muzyce jakiejś epoki lub kultury»
5. «zakres dźwięków, którymi rozporządza jakiś instrument lub rodzaj głosu»
6. «wielkość lub zakres jakiegoś zjawiska»
skale kościelne, skale modalne «skale, na których opierała się muzyka europejska w średniowieczu i renesansie»
skala Beauforta «skala siły wiatru określana w stopniach 0 – 12»
skala całotonowa «skala muzyczna złożona wyłącznie z sześciu całych tonów»
skala Celsjusza «skala mierzenia temperatury, w której podstawową jednostką jest stopień Celsjusza»
skala diatoniczna «skala muzyczna złożona z pięciu całych tonów i dwóch półtonów w obrębie oktawy»
skala Fahrenheita «skala mierzenia temperatury, w której podstawową jednostką jest stopień Farenheita»
skala głosu «zakres dźwięków, którymi rozporządza wokalista lub instrument»
skala jońska «w kościelnej muzyce średniowiecznej: skala identyczna z dzisiejszą skalą majorową»
skala Kelvina «skala mierzenia temperatury, której punkt zerowy stanowi najniższa możliwa teoretycznie temperatura – 273,15o C, a której podstawową jednostką jest kelwin»
skala lidyjska «starogrecka skala diatoniczna»
skala Réaumura «skala termometryczna, której punktami podstawowymi są: 0° R – punkt odpowiadający temperaturze zamarzania wody oraz 80° R – punkt odpowiadający temperaturze wrzenia wody»
skala Richtera «skala logarytmiczna, oparta na zapisach fal sejsmicznych, służąca do określania siły trzęsienia ziemi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia