sędziego

Encyklopedia PWN

odsunięcie sędziego od orzekania w sprawie, w której mogą wystąpić wątpliwości co do jego bezstronności.
funkcjonariusz publiczny sądzący sprawy i wymierzający sprawiedliwość;
w Starym Testamencie określenie charyzmatycznych przywódców Izraela z XII–XI w. p.n.e., po zajęciu Palestyny (m.in.: Ehud, Debora i Barak, Gedeon, Jefte, Samson);
sędzia sprawujący nadzór nad przebiegiem wykonania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych.
w niektórych państwach (W. Brytania, USA) sędzia niezawodowy rozstrzygający samodzielnie sprawy drobniejsze, zagrożone niewysokimi karami.
sędzia prowadzący śledztwo w sprawach karnych (prawo polskie nie przewiduje instytucji s.ś.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia