rozdzielcze

Encyklopedia PWN

stacja rozdzielcza, rozdzielnia,
stacja elektroenerg. przeznaczona do rozdzielania energii elektr.;
statyst. sposób przedstawienia danych statyst.;
elektroenergetyczna sieć, sieć elektryczna,
zbiór urządzeń powiązanych funkcjonalnie i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektr. oraz do zasilania nią odbiorców
zespół urządzeń elektroenerg. (zgromadzonych w jednym miejscu wraz z niezbędnymi budowlami) przeznaczony do przetwarzania energii elektr.
przyrząd optyczny pozwalający na otrzymywanie powiększonych (do ok. 2000 razy) obrazów małych przedmiotów lub ich szczegółów, niedostrzegalnych dla oka (mniejszych od ok. 0,08 mm);
radioteleskop
[łac.-gr.],
teleskop radiowy,
urządzenie do odbioru i analizy promieniowania radiowego emitowanego przez ciała niebieskie.
instrumenty służące do obserwacji obiektów astr. w zakresie promieniowania rentgenowskiego i gamma, charakteryzujące się stosunkowo wysoką kątową zdolnością rozdzielczą.
astr. technika wykorzystująca falowe właściwości promieniowania elektromagnetycznego w obszarze jego spójności — interferencję, do pozyskania informacji o emitującym to promieniowanie obiekcie astronomicznym.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
urządzenie roln. służące do czyszczenia lub sortowania nasion;
rezolwometria
[łac.-gr.],
fot. dział sensytometrii poświęcony wyznaczaniu zdolności rozdzielczej obiektywów fot. oraz materiałów światłoczułych;
element wodociągu, będący układem przewodów wodociągowych podziemnych (niekiedy prowadzonych nad powierzchnią terenu), rozprowadzających wodę na pewnym obszarze i dostarczających ją do wewn. instalacji wodociągowych.
maszyna roln. do rozdzielania płodów rolnych na frakcje różniące się właściwościami fizykochemicznymi, stanowiącymi cechy rozdzielcze.
empiryczne rozkłady 1 lub 2 i więcej zmiennych, będące zestawieniami uporządkowanych liczbowych lub znakowych informacji, przedstawianymi zazwyczaj w postaci tabelarycznej.
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
Teleskop Kosmiczny Hubble’a
[t. k. habla],
Hubble Space Telescope (HST),
satelitarne obserwatorium astronomiczne skonstruowane przez NASA (przy współudziale ESA), jeden z najważniejszych instrumentów astronomicznych XX w.;
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

rozdzielczy «związany z rodzielaniem czegoś»
rozdzielnia «pomieszczenie, w którym się coś rozdziela»
• rozdzielczy
deska rozdzielcza «tablica z urządzeniami kontrolnymi i sygnalizacyjnymi w kabinie samochodu»
gospodarka centralnie sterowana, kierowana, gospodarka nakazowa, nakazowo-rozdzielcza «gospodarka narodowa zarządzana przez administrację państwową»
nakazowo-rozdzielczy «o systemie zarządzania: polegający na odgórnym wydawaniu nakazów, rozdziale środków i materiałów»
pas rozdzielczy «pas zieleni oddzielający części jezdni o przeciwnych kierunkach ruchu»
tablica rozdzielcza «płyta z wyłącznikami, przyrządami pomiarowymi, kontrolnymi, sygnalizacyjnymi itp., zainstalowana w punkcie rozdziału energii elektrycznej niskiego napięcia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia