postać złożoną

Encyklopedia PWN

zespół ścian symetrycznie równoznacznych, tzn. związanych ze sobą elementami symetrii (symetria kryształu);
astrowate (złożone), Asteraceae (Compositae),
najliczniejsza w gatunki rodzina roślin dwuliściennych, licząca ok. 1550 rodzajów obejmujących do 25 tys. gatunków, występujących na lądach całej kuli ziemskiej, z wyjątkiem Antarktydy.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia