oś poślizgu

Encyklopedia PWN

mat. przekształcenie geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni.
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
krystal. pojęcie występujące w jednej z tzw. uogólnionych teorii symetrii;
figury o takiej samej symetrii, kształcie i wielkości, których jednak nie można przekształcić wzajemnie w siebie za pomocą translacji lub obrotu wokół osi symetrii;
fałd
[niem.],
geol. podstawowa forma deformacji tektonicznej polegająca na wygięciu warstw skalnych, mogąca mieć postać antykliny lub synkliny;
LSD, ang. Limited Slip Differential,
techn. w pojeździe samochodowym mechanizm różnicowy, w którym różnica prędkości obrotowej (obrotów/min) 2 kół tej samej osi (w przypadku napędu na obie osie — osi przedniej i tylnej) jest ograniczona w celu zapobieżenia poślizgowi kół;
symetria
[gr., ‘współmierność’],
mat.:
krystal. punkty, proste lub płaszczyzny, względem których są przeprowadzane przekształcenia symetryczne figur geom. (pozostają nieruchome podczas przekształcenia);
asteroida, astroida
[gr. astḗr ‘gwiazda’, eídos ‘postać’],
mat. krzywa płaska, jaką zakreśla punkt okręgu o promieniu r toczącego się bez poślizgu po wewn. stronie okręgu o promieniu R czterokrotnie większym;
krystal. kombinacje makroskopowych i strukturalnych elementów symetrii oraz sieci translacyjnych (kryształu symetria) możliwe w strukturach kryształów.
techn. rodzaj przekładni mechanicznej zębatej obiegowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia