niewłaściwym

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu rachunku całkowego:
mat. ułamek a/b, którego licznik a ma wartość bezwzględną nie mniejszą od wartości bezwzględnej mianownika b;
mat. obiekt opisywany przez geometrię rzutową (spełniający jej wszystkie twierdzenia).
stan widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody i/lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania obiektów, spowodowane niewłaściwym rozkładem lub zakresem luminancji albo nadmiernymi kontrastami w przestrzeni bądź w czasie;
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
daimonion
[gr.],
filoz. w starożytnej Grecji półboska istota duchowa, pośrednicząca między światami bogów a ludzi;
proces obniżania się naturalnego potencjału wytwórczego ekosystemów roln. wskutek zakłócenia w nich równowagi chem., fiz., biol., wyrażający się spadkiem plonów oraz pogorszeniem jakości uprawianych roślin.
factoring
[fạ̈ktərıŋ; ang.],
ekon. forma finansowania przedsiębiorstw, polegająca na nabywaniu przez różne wyspecjalizowane instytucje (faktorów) od różnych podmiotów gospodarczych (faktorantów) ich należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz na świadczeniu dodatkowych usług księgowych, inkasowych (inkaso), kontrolnych i doradczych.
Gogol Nikołaj W., ur. 1 IV 1809, Soroczyńce Wielkie (gubernia połtawska), zm. 4 III 1852, Moskwa,
rosyjski prozaik, dramaturg, publicysta.
wet. objaw towarzyszący niedoborom substancji mineralnych i niektórych witamin, spowodowanym niewłaściwym żywieniem lub zaburzeniami metabolicznymi (np. moczówką prostą);
med. grupa stanów chorobowych polegających na ilościowych lub jakościowych zmianach przytomności, jednej z podstawowych czynności ośrodkowego układu nerwowego, która sprawia iż odczuwamy: jasność, wyrazistość i wierność spostrzeganego obrazu otoczenia oraz siebie samego, swą czujność, obecność i gotowość do reagowania na zachodzące wydarzenia.
sumienie, gr. syneídēsis, łac. conscientia,
pojęcie z zakresu moralistyki, etyki i teologii moralnej (o bardzo szerokim znaczeniu), rozumiane zazwyczaj jako: wewnętrzna instancja orzekania moralnego, indywidualne rozeznanie dobra i zła, zinterioryzowane wartości uznane przez jednostkę, a wyznawane przez grupę społeczną.
Śankara, sanskr. Śaṅkara, ur. 788(?), Kalad(?), zm. 820(?), Kedarnath,
filozof indyjski.
wieczność, łac. aeternitas, gr. aiṓn, aïdiótēs,
pojęcie filoz.-teologiczne oznaczające nieskończone trwanie.
witaminy
[łac.],
związki organiczne o różnej budowie chemicznej, niezbędne do prawidłowej czynności organizmu, do wytwarzania składników budulcowych, hormonów, koenzymów, uczestniczące w procesach przemian metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów;
filoz. to co niepożądane fizycznie lub moralnie;
agregat
[łac. aggregare ‘gromadzić’],
log. całość złożona z pewnych przedmiotów, traktowanych jako jej części właściwe, która jest swą własną częścią niewłaściwą (ingrediens) i odpowiada pojęciom klasy lub zbioru w sensie kolektywnym.
Arendt
[ạ̈rənt]
Hannah Wymowa, ur. 14 X 1906, Hanower, zm. 4 XII 1975, Nowy Jork,
amerykańska filozof i politolog, pochodzenia żydowskiego.
argumentacja
[łac.],
filoz., log. zespół przytoczonych argumentów; uzasadnianie, dowodzenie tez;
bombaż
[fr. bombé ‘sklepiony’, ‘wydęty’],
uwypuklenie wieczka (denka) puszki z konserwą, spowodowane przeładowaniem puszki, niewłaściwą technologią lub ciśnieniem gazów powstających wewnątrz hermetycznie zamkniętej puszki;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

niewłaściwy «nie taki, jaki powinien być»
• niewłaściwie
ułamek niewłaściwy «ułamek, którego wartość bezwzględna jest co najmniej równa jedności»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia