nachylone

Encyklopedia PWN

ekon. w neoklasycznej teorii produkcji krzywa jednakowego kosztu — zbiór kombinacji nakładów pracy i kapitału o jednakowym koszcie dla przedsiębiorcy;
izokwanta
[gr.-łac.],
ekon. w neoklasycznej teorii produkcji krzywa jednakowego produktu — zbiór kombinacji nakładów kapitału i pracy dający tę samą wielkość produkcji;
kartometria
[gr.],
dział kartografii zajmujący się metodami przeprowadzania pomiarów na mapie oraz analizą ich dokładności w celu wyznaczenia długości, powierzchni, objętości lub innych parametrów (np. nachyleń, gęstości) dotyczących przedstawionych obiektów i zjawisk;
przyrząd do mierzenia kątów płaskich;
klasa próżniacza, ang. leisure class,
ekon. koncepcja stworzona 1899 przez twórcę instytucjonalizmu Th. Veblena, określająca ludzi, którzy w swym postępowaniu kierują się względami pozaekonomicznymi i wyznają zasadę konsumpcji na pokaz;
klimatologia
[gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka przyrodnicza, dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych, na tle i w powiązaniu z innymi elementami środowiska geograficznego (meteorologia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia