mutacje genowe

Encyklopedia PWN

mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
genet. mutacja prowadząca do śmierci niosącego ją organizmu;
genet. suma alleli wszystkich genów zawartych w genotypach osobników tworzących jedną populację mendlowską, czyli taką, której osobniki swobodnie i losowo krzyżują się między sobą, zapewniając swobodny przepływ genów w populacji;
proces przyrodniczy prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do kierunkowych zmian na najróżniejszych poziomach organizacji świata ożywionego od zmian budowy, sposobu funkcjonowania i zachowania się organizmów w kolejnych ich pokoleniach, poprzez zmiany kategorii ekologicznej grup organizmów i ich znaczenia w ekosystemach, aż po zmiany struktury ekologicznej i biogeograficznej życia na Ziemi.
genetyka
[gr. genétēs < génesis ‘narodzenie’, ‘pochodzenie’],
nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów;
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
allele
[gr.],
genet. różne formy tego samego genu, zajmujące taką samą pozycję (loci) w danym chromosomie;
dobór naturalny, selekcja naturalna, dobór stabilizujący,
mechanizm ewolucji zaproponowany przez Ch. Darwina i A.R. Wallace’a (1858) w celu wyjaśnienia sposobów powstawania przystosowań (adaptacja) i specjacji, czyli powstawania nowych gatunków.
genetyczne choroby, choroby dziedziczne,
choroby, których wyłączną lub główną przyczyną są mutacje genów lub aberracje chromosomowe;
Krzyżosiak Włodzimierz, ur. 28 I 1949, Rawicz, zm. 21 XII 2017, Poznań,
biolog molekularny;
genet. podstawowa jednostka mutacji genowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia