magnetyczny

Encyklopedia PWN

magnetyczny zapis, rejestracja magnetyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku magnetycznym w celu jej przechowywania i późniejszego, wielokrotnego odczytywania w dowolnej chwili;
pewien obszar przestrzeni wraz z ciałami w niej się znajdującymi, tworzący zamkniętą drogę, wzdłuż której występuje („płynie”) strumień indukcji magnetycznej, zwany strumieniem magnetycznym Φ;
przyrząd do wyznaczania kierunku południka magnetycznego;
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetycznego;
układ 2 blisko siebie położonych różnoimiennych ładunków (mas) magnetycznych;
ładunek magnetyczny, masa magnetyczna,
umowna wielkość fizyczna wprowadzona w elektrodynamice analogicznie do pojęcia ładunku elektrycznego;
hipotetyczna cząstka elementarna wytwarzająca centralne pole magnetyczne (wychodzące z monopola magnetycznego linie pola biegną w nieskończoność lub do innego monopola magnetycznego);
opór magnetyczny, reluktancja, Rm,
wielkość charakteryzująca obwód magnetyczny;
rezonans magnetyczny jądrowy, Nuclear Magnetic Resonance (NMR),
zjawisko selektywnego, rezonansowego pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego o charakterystycznej, wysokiej częstotliwości z zakresu fal radiowych, przez jądra atomowe o różnym od zera spinie (momencie magnetycznym), wchodzące w skład ciał (stałych, ciekłych, gazowych) umieszczonych w silnym stałym polu magnetycznym;
strumień wektora pola magnetycznego lub indukcji magnetycznej przez daną powierzchnię;
jedna z metod diagnostyki med. (obrazowanie diagnostyczne w medycynie) wykorzystująca zjawisko rezonansu magnetycznego jądrowego do badań tomograficznych (MR, MRI, tomografia rezonansu magnetycznego).
wektorowa wielkość fiz. określająca oddziaływanie substancji lub mikrocząstki z polem magnetycznym;
termin używany często w znaczeniu dipolowy moment magnetyczny.
łuk koła wielkiego na powierzchni Ziemi łączący oba bieguny magnetyczne Ziemi.
fiz. selektywne pochłanianie energii fal sprężystych o dużych częst. (ultra- i hiperdźwiękowych) przez substancje paramagnet. umieszczone w stałym polu magnetycznym.
termometr do pomiaru temperatury bliskiej zera bezwzględnego;
fiz. wkład do momentu magnet. cząstki, związany z wymianą cząstek wirtualnych podczas oddziaływania cząstki naładowanej z fotonem.
wypadkowy moment magnet. związany z ruchem orbitalnym elektronów w atomach tworzących cząsteczki, ich spinami, spinami jąder oraz obrotem cząsteczek jako całości.

Słownik języka polskiego PWN

magnetyzm
1. «zjawiska i właściwości materii związane z wzajemnym oddziaływaniem ciał za pośrednictwem pola magnetycznego»
2. «tajemna siła tkwiąca w człowieku, która przyciąga do niego innych ludzi»

• magnetyczny • magnetycznie • magnetyczność
azymut magnetyczny «kąt, jaki tworzy prosta z kierunkiem północy magnetycznej, liczony od punktu N zgodnie z ruchem wskazówek zegara»
kompas magnetyczny «przyrząd nawigacyjny do wyznaczania kierunku na morzu»
moment magnetyczny «wielkość wektorowa określająca oddziaływanie substancji lub cząstki z polem magnetycznym»
monopol magnetyczny «hipotetyczna cząstka elementarna mająca tylko jeden biegun magnetyczny»
obwód magnetyczny «obszar tworzący zamkniętą drogę, przez który przenika strumień indukcji magnetycznej»
rezonans magnetyczny «zjawisko rezonansowego pochłaniania fal radiowych przez jądra atomowe znajdujące się w polu magnetycznym, wykorzystywane m.in. w medycynie do otrzymywania dokładnych obrazów tkanek i narządów wewnętrznych; też: badanie przeprowadzone tą metodą»
anomalia magnetyczna «zwiększenie magnetyzmu ziemskiego w jakimś punkcie skorupy ziemskiej spowodowane zaleganiem w tym miejscu złóż rud żelaza; też: obszar, w którym to zjawisko występuje»
burza magnetyczna «szybkie, nieregularne zaburzenia magnetycznego pola ziemskiego związane z aktywnością Słońca»
deklinacja magnetyczna «kąt między południkiem geograficznym a magnetycznym w miejscu obserwacji»
igła magnetyczna «namagnesowana blaszka w busoli służąca do określania kierunku linii pola magnetycznego»
indukcja magnetyczna «wielkość wektorowa charakteryzująca gęstość strumienia magnetycznego w ośrodku materialnym»
inklinacja magnetyczna «kąt między wektorem natężenia pola magnetycznego Ziemi w miejscu obserwacji a rzutem tego wektora na płaszczyznę poziomą»
karta magnetyczna «płytka z tworzywa sztucznego pokryta materiałem magnetycznym, z zakodowanymi na niej informacjami, służąca zwykle jako identyfikator użytkownika lub umożliwiająca korzystanie z niektórych urządzeń»
mapa magnetyczna «mapa przedstawiająca rozkład pola magnetycznego na powierzchni Ziemi»
natężenie pola magnetycznego «stosunek siły działającej w danym punkcie pola magnetycznego na znajdującą się w tym punkcie masę magnetyczną do wartości tej masy»
poduszka magnetyczna fiz. «zjawisko unoszenia elektromagnesu przez siłę odpychania między polem elektromagnesu i wytwarzanym przez nie polem magnetycznym»
polaryzacja magnetyczna «namagnesowanie ciała pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego»
pole magnetyczne «przestrzeń, w której występuje działanie sił magnetycznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia