kontynentalna

Encyklopedia PWN

dokument przyjęty 4 VII 1776 przez obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny, złożony z przedstawicieli 13 kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej;
deregulacja
[łac.],
ekon. semantyczne przeciwieństwo regulacji. Wieloznaczny termin, obejmujący wszelkie zmiany zachodzące w strukturach państwowej regulacji i kontroli pod wpływem czynników technologicznych i ekonomicznych, dokonujące się w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Deverel-Rimbury kultura
[k. dẹwərəl rı̣mbəri],
archeol. kultura młodszej i późnej epoki brązu, znana z terenów południowej Anglii i Walii;
Dębski Kazimierz, ur. 30 X 1895, Krzeszowice, zm. 30 I 1968, Warszawa,
inżynier, specjalista w dziedzinie hydrologii i hydrotechniki;
podłużne obniżenie powierzchni Ziemi, o jednokierunkowym nachyleniu, utworzone głównie w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji.
podłużne obniżenie terenu o dużych rozmiarach (długości setek lub tysięcy kilometrów), biegnące wzdłuż ryftu kontynentalnego lub oceanicznego;
dysjunkcja
[łac. disiunctio ‘rozdzielenie’, ‘niezgodność’],
ekol. przerwa w zasięgu występowania gatunku lub grupy gatunków, której organizmy tych taksonów nie mogą przebyć w naturalny sposób;
hydrol. granica dorzecza, zlewni lub zlewiska;
zbiór połączonych i współpracujących ze sobą urządzeń i instalacji do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektr., a częściowo także wytwarzania ciepła w elektrociepłowniach.
erozja
[łac. erosio ‘żłobienie’, ‘wgryzanie’],
zespół procesów powodujących żłobienie i rozcinanie powierzchni skorupy ziemskiej przez wody, lodowce i wiatr, połączone z usuwaniem powstających produktów niszczenia;
Eurazjatycki, Basen, Eurasia Basin,
basen oceaniczny na dnie Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a stokami kontynentalnymi Eurazji i Grenlandii;
Executive Committee
[ıgzẹkjutıw kəmı̣ti],
Executive Committee Range,
pasmo górskie w północnej części Ziemi Marii Byrd (Antarktyda Zachodnia);
fiksycyzm, fiksizm,
geol. pogląd, wg którego kontynenty (bloki kontynentalne) nie ulegały w przeszłości geologicznej znacznym przemieszczeniom poziomym; przeciwieństwo mobilizmu.
Filadelfia, Philadelphia Wymowa,
m. w USA, w stanie Pensylwania, przy ujściu rz. Delaware i Schuylkill do zat. Delaware (O. Atlantycki).
jedna z dziedzin filozofii współczesnej, której przedmiotem badań jest język, jego natura, struktura, geneza, funkcja i miejsce w kulturze;
Franklin
[frạ̈ŋklın]
Benjamin Wymowa, ur. 17 I 1706, Boston, zm. 17 IV 1790, Filadelfia,
amerykański polityk, publicysta, filozof, wynalazca, jeden z największych uczonych XVIII w..
Front Range
[frant reındż],
pasmo górskie w środkowej części Gór Skalistych, w USA, w stanach Wyoming i Kolorado;

Słownik języka polskiego PWN

litosfera kontynentalna «sfera kuli ziemskiej, na którą składa się skorupa kontynentalna i górna część płaszcza Ziemi»
kontynent
1. «wielki obszar lądu otoczony morzem i oceanem»
2. «ziemia w przeciwieństwie do morza»
3. «masyw lądowy Europy (bez Anglii)»

• kontynentalny
blok kontynentalny «część skorupy ziemskiej położona powyżej den oceanicznych»
klimat kontynentalny «klimat, który cechuje niewielka ilość opadów, gorące lato i mroźna zima»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia