klasyczna

Encyklopedia PWN

chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
Cimabue
[czimabụe],
właśc. Cenni di Pepo Wymowa, ur. ok. 1240(?), Florencja, zm. 1302, Piza(?),
malarz włoski.
roln. płodozmian składający się z 4 gat. roślin lub grup roślin, uprawianych kolejno po sobie;
Debussy
[debüsị]
Claude Achille Wymowa, ur. 22 VIII 1862, Saint-Germain-en-Laye, zm. 25 III 1918, Paryż,
kompozytor francuski.
log. rodzaj definicji, w której, w przeciwieństwie do definicji aksjomatycznej, występuje różnica między członem definiowanym i definiującym, a w przeciwieństwie do definicji cząstkowej, zakresy tych członów są identyczne; np. definicja klasyczna.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
właściwość materii polegająca na tym, że w pewnych zjawiskach ujawnia się jej natura falowa, w innych — korpuskularna;
Dvořák, Dworzak, Antonín Wymowa, ur. 8 IX 1841, zamek Nelahozeves k. Kralup nad Wełtawą, zm. 1 V 1904, Praga,
kompozytor czeski.
teoria wiążąca właściwości fiz. metali z ich strukturą elektronową; wyjaśnia m.in. dobre przewodnictwo elektr. i cieplne metali oraz ich charakterystyczny połysk.
elektrownia cieplna, elektrownia cieplna klasyczna,
elektrownia, w której energię (przenoszoną w postaci ciepła), wytworzoną gł. w kotłach parowych z chem. energii paliw, przetwarza się w turbinach parowych lub gazowych na energię mech., a następnie w generatorach na energię elektr.;
epigrafika
[gr. epigraphḗ ‘napis’],
dyscyplina badawcza zajmująca się zbieraniem, czytaniem i publikowaniem oryginalnych staroż. napisów, które zostały wyryte bądź wymalowane na materiale twardym (kamieniu, glinie, drewnie, metalu), niekiedy zaliczana do nauk pomocniczych historii;
filologia
[gr. philéō ‘lubię’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział nauk humanist. obejmujący badanie języka i jego wytworów, w tym także literatury danego narodu lub kręgu kulturowego.
fotograwiura
[gr.-fr.],
heliograwiura,
poligr. technika wykonywania form wklęsłodrukowych (wklęsłodruk) metodami fotochemicznymi.
ekon. dostosowywanie się cen i płac (płaca jest ceną siły roboczej) do zmian popytu i podaży.
głowica, kapitel,
arch. najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra, stanowiąca pośredni człon konstrukcyjny między podporą i elementami dźwiganymi;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
Hammer Seweryn, ur. 8 I 1883, Horodenka k. Kołomyi, zm. 13 I 1955, Kraków,
filolog klasyczny;
wzorowane na przysiędze starożytnych lekarzy przyrzeczenie zawodowo-etyczne lekarzy współczesnych, składane po ukończeniu studiów, przed podjęciem pracy zawodowej.
horror
[łac.],
film grozy,
gatunek filmowy dążący do wprowadzenia widza w stan przerażenia, a w przypadku klasycznych dzieł — do wywołania u niego efektu katharsis;

Słownik języka polskiego PWN

broń konwencjonalna, klasyczna «wszystkie rodzaje broni z wyjątkiem broni masowej zagłady»
filologia klasyczna «nauka o językach, piśmiennictwie oraz kulturze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu»
kombinacja klasyczna, norweska «konkurencja narciarska dla mężczyzn, składająca się z biegu na dystansie 15 km i skoków na średniej skoczni»
łacina klasyczna «język warstw kulturalnych zachodniej części Imperium Rzymskiego w I w. p.n.e. i w I w. n.e., utrwalony w literaturze rzymskiej»
klasyczny
1. «odnoszący się do starożytnej kultury greckiej i rzymskiej»
2. «związany z kierunkami mającymi charakter nawrotu do antyku»
3. «typowy dla jakichś rzeczy, sytuacji, zachowań itp.»
4. «powstały w okresie przed najnowszymi odkryciami naukowymi i osiągnięciami w danej dziedzinie»

• klasycznie • klasyczność
gimnazjum klasyczne «gimnazjum humanistyczne prowadzące naukę języków starożytnych»
języki klasyczne «język grecki i łaciński»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia