inwestycyjna

Encyklopedia PWN

ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ang. European Investment Bank (EIB),
międzynarodowy bank, instytucja UE (do 1993 EWG), założony 1958, z siedzibą w Brukseli;
Europejski Fundusz Inwestycyjny, ang. European Investment Fund,
instytucja finansowa UE, utworzona 1994, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej podjętą podczas spotkania 1992 w Edynburgu;
pierwszy długofalowy program inwestycyjny rządu polskiego na okres l VII 1936–30 VI 1940;
działał 1949–69, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia