geny struktury

Encyklopedia PWN

stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
genetyka
[gr. genétēs < génesis ‘narodzenie’, ‘pochodzenie’],
nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów;
lizogenia
[gr.],
biol. jeden z możliwych wyników zakażenia bakterii bakteriofagiem łagodnym (umiarkowanym, lizogennym, niezjadliwym), gdy jego materiał genetyczny ulega integracji z chromosomem bakterii i w postaci profaga jest powielany w cyklach replikacji chromosomu gospodarza oraz przekazywany do komórek potomnych.
regulacja genetyczna, regulacja ekspresji genów,
regulacja ekspresji genów;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia