funkcje falowe

Encyklopedia PWN

dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
fiz. proces formowania obrazu danego przedmiotu przez układ optyczny;
wykorzystywany w chemii kwantowej sposób przedstawienia funkcji falowej układu N-elektronowego (np. atomu) w postaci wyznacznika zbudowanego z N funkcji jednoelektronowych, zw. spinorbitalami.
efekt kwantowy polegający na przenikaniu (tzw. tunelowaniu) cząstki przez obszar, który dla tej cząstki, opisywanej klasycznie, jest niedostępny;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia