elektronicznymi

Encyklopedia PWN

dane w postaci elektronicznej, które — wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane — służą do identyfikacji osoby składającej taki podpis;
poczta elektroniczna, e-mail Wymowa, ang. electronic mail Wymowa,
inform. technika przesyłania wiadomości w postaci elektronicznej, zwykle z wykorzystaniem sieci komputerowej;
ciąg znaków identyfikujących klienta (nadawcę), zaszyfrowany za pomocą klucza cyfrowego;
ogólny termin określający wszystkie publikacje, których nośnikiem są urządzenia elektroniczne;
miernik, w którym do realizacji funkcji pomiarowej wykorzystuje się układy elektroniczne (wzmacniające i in.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia