dyplomatycznych

Encyklopedia PWN

reguluje status prawny (funkcje, przywileje i immunitety) misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich członków, a także określa klasy i rangi szefów misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
najstarszy rangą i datą przybycia przedstawiciel dyplomatyczny, stojący na czele korpusu dyplomatycznego (w państwach utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Watykanem zwykle nuncjusz).
schronienie udzielone na terenie placówki dyplomatycznej osobie ściganej przez organy państwa, na którego terenie placówka ta się znajduje; zakazany przez prawo międzynar.,
przywilej niepodlegania jurysdykcji karnej (oraz cywilnych i adm. z pewnymi wyjątkami) państwa pobytu,
hist. zbiór akt dawnych, stanowiących dokumenty historyczne, ułożonych zwykle chronologicznie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia