dwustronne

Encyklopedia PWN

DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
organizacja współpracy gospodarczej, utworzona 1971, z siedzibą w Kairze;
Laplace’a przekształcenie, transformacja Laplace’a,
mat. przekształcenie całkowe, które funkcji zmiennej rzeczywistej f(t) przyporządkowuje funkcję zmiennej zespolonej F(z): , gdzie f(t) jest funkcją określoną na półprostej (0, +∞) — p.L. jednostronne, lub , gdzie f(t) jest określona na całej prostej (tzn. −∞ < t < +∞) — p.L. dwustronne.
zespół norm regulujących stosunki prawne związane z lotnictwem i przestrzenią powietrzną.
zgodne oświadczenie woli 2 lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego wywołujące dla nich skutki prawne (prawa i obowiązki).
Adenauer Konrad Wymowa, ur. 5 I 1876, Kolonia, zm. 19 IV 1967, Rhöndorf k. Bonn,
niemiecki mąż stanu, polityk RFN, jeden z twórców procesu jednoczenia Europy.
akt organu państwa zawierający ogólne reguły postępowania (normy prawne),
dwustronne czynności prawne, na mocy których tylko jedna ze stron uzyskuje korzyść majątkową, np. umowa darowizny, pożyczka nieoprocentowana.
bilateralizm
[łac.],
ekon. system rozliczeń międzynarodowych,
Borys i Gleb, święci prawosł., ur. po 989, zm. po 15 VII 1015,
książęta ruscy, młodsi synowie Włodzimierza I Wielkiego;
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych państw lub od obszarów nie podlegających niczyjej suwerenności (np. morza pełnego);
Hitler Adolf Wymowa, ur. 20 IV 1889, Braunau (Austria), zm. 30 IV 1945, Berlin,
niemiecki polityk, twórca i dyktator III Rzeszy.
manewr zastosowany przez Hannibala w bitwie pod Kannami:
Kanny, Cannae,
miejscowość w starożytnej Italii (na zachód od obecnego miasta Barletta we Włoszech, w regionie Apulia).
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
Panamski, Kanał, hiszp. Canal de Panamá, ang. Panama Canal,
droga wodna łącząca O. Atlantycki (przez M. Karaibskie) z O. Spokojnym, w Panamie, na Przesmyku Panamskim;
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

dwustronny
1. «mający dwie strony albo znajdujący się po dwóch stronach czegoś»
2. «dokonywany, zawierany przez dwie strony»

• dwustronnie • dwustronność
umowa dwustronna «umowa wzajemna, przynosząca korzyści obu stronom»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia