człowieka

Encyklopedia PWN

podstawowe, niezbywalne i uniwersalne prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia i inne.
Europejska konwencja praw człowieka, ang. European Convention on Human Rights, właśc. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ang. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
umowa międzynar. o charakterze regionalnym, dotycząca ochrony praw człowieka, podpisana 4 XI 1950 w Rzymie przez państwa należące do Rady Europy (weszła w życie 3 IX 1953, uzupełniona przez 12 protokołów dodatkowych, ostatni 2000); część protokołów (2, 3, 5, 8, 10 i 11) została wpisana do konwencji, protokół 9 przestał obowiązywać.
Deklaracja praw człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka,
rezolucja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 XII 1948;
dziedzina interdyscyplinarna, z pogranicza ekologii i antropologii, badająca człowieka jako gatunek biologiczny w jego związkach ze środowiskiem oraz zależności wewnątrzgatunkowe i międzypopulacyjne.
sądowy organ Rady Europy powołany zgodnie z Europejską konwencją praw człowieka z 1950, działający od 1959.
antropol. rozwój osobniczy człowieka, biomorfoza, bieg życia, także termin oznaczający naukę o rozwoju człowieka, dział antropologii;
dwie umowy międzynarodowe z dziedziny praw człowieka, uchwalone jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i otwarte do podpisu w Nowym Jorku 16 XII 1966, obejmujące niemal wszystkie zagadnienia dotyczące sytuacji jednostki w społeczeństwie.
dostarczanie organizmowi ludzkiemu pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub przetworzonym — jako różnorodne potrawy i napoje (żywność), zapewniających utrzymanie jego podstawowych funkcji życiowych.
kompletny zestaw informacji genetycznej człowieka;
1945–2006 organ pomocniczy Rady Gosp.-Społ. ONZ;
odmiany człowieka, rasy główne,
antropol. podział gatunku ludzkiego na 3 wielkie grupy wyłącznie na podstawie cech morfologicznych (gł. pigmentacji), wprowadzony 1812 przez G. Cuviera (pod nazwą ras), nazywane obecnie odmianami człowieka, wykształconymi w procesie rasogenezy;
antropol. jedna z trzech gł. odmian (ras) człowieka, wyodrębnionych 1812 przez G. Cuviera i przyjętych także obecnie przez wszystkie systemy taksonomii człowieka;
organ Rady Europy powołany do kontroli przestrzegania przez państwa-strony zobowiązań wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka;
antropol. stan zaawansowania rozwojowego jednostki lub grupy ludzi w każdej fazie życia. Termin „wiek biologiczny człowieka” jest oceną jednostki lub grupy w stosunku do standardu, jaki wyznaczają normy rozwojowe, będące wartością średnią cechy dla danej klasy wieku.
jedna z 3 tzw. wielkich odmian człowieka wyróżnionych 1812 przez J. Cuviera, charakteryzująca się największą ilością pigmentu melaniny w skórze właściwej (karnacja od brunatnej do prawie czarnej), w tęczówce oka i włosach; typowa dla mieszkańców Afryki, poza jej północnymi terenami;
programowy dokument rewolucji francuskiej 1789–99, uchwalony 26 VIII 1789 przez Konstytuantę na wniosek M.J. La Fayette’a;
Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka, fr. Institut International des Droits de l’Homme,
zał. 1969 przez R. Cassina w Strasburgu
jedna z 3 wyróżnionych przez G. Cuviera odmian człowieka; podstawą jej wyróżnienia jest „żółty”, a właściwie płowy odcień skóry.
Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka, ang. International Helsinki Federation for Human Rights Wymowa(IHF),
organizacja pozarządowa, powstała 1982 w Wiedniu na konferencji poświęconej przestrzeganiu praw człowieka, w której uczestniczyli członkowie komitetów nar. z Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Norwegii, Szwecji i USA; siedziba w Wiedniu;

Słownik języka polskiego PWN

ekologia człowieka «dyscyplina naukowa badająca korzystny i szkodliwy wpływ środowiska na człowieka»
ludzie forma liczby mnogiej rzeczownika człowiek.
biały człowiek «człowiek o białej skórze, w odróżnieniu np. od człowieka czarnoskórego lub o skórze żółtej»
człowiek I
1. «istota żywa wyróżniająca się najwyższym stopniem rozwoju psychiki i życia społecznego»
2. «reprezentant najlepszych cech ludzkich»
3. «osoba dorosła»
4. pot. «pracownik fizyczny»

• człowieczy • człowieczysko
człowiek II pot. «w funkcji zaimka osobowego: ja, lub w funkcji zaimków nieokreślonych: ktoś, ktokolwiek»
człowiek jaskiniowy, pierwotny «człowiek z okresu przedhistorycznego»
człowiek za burtą «hasło alarmowe na łodzi, statku wzywające do ratowania tonącego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia