chemiczne

Encyklopedia PWN

wielkość charakteryzująca stan równowagi danej reakcji chemicznej; stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów (stężenia reagentów w potęgach równym współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji, której równowaga dotyczy).
zmiana stężenia reagentów (substratów lub produktów) w jednostce czasu;
dział chemii fiz. omawiający relacje energ. w układach i procesach interesujących chemików, takich jak przemiany fazowe, mieszanie składników i reakcje chem.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia