cementytem

Encyklopedia PWN

węglik żelaza Fe3C, składnik strukturalny wielu stopów żelaza;
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektyką złożoną z austenitu i cementytu, zawierającą 4,3% węgla (w stanie równowagi);
wyżarzanie stopów żelaza w temp., w której następuje rozkład cementytu na ferryt i grafit;
eutektoid
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’, eídos ‘kształt’,‘postać’],
mieszanina eutektoidalna,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających w stałej temperaturze (temperatura eutektoidalna) z jednej fazy stałej wskutek przemiany alotropowej jednego lub obu składników stopu;
eutektyka
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’],
mieszanina eutektyczna, eutektyk,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 lub więcej faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających bezpośrednio z fazy ciekłej (o takim samym składzie).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia