białka

Encyklopedia PWN

Białka, Białka Tatrzańska, w górnym biegu Biała Woda, słowac. Bialka,
rzeka w Polsce i na Słowacji (źródła), prawy dopływ Dunajca;
białka, proteiny,
związki wielkocząsteczkowe zbudowane z reszt aminokwasowych (aminokwasy), połączonych wiązaniem peptydowym.
w. w woj. lubelskim, w pow. parczewskim (gmina Dębowa Kłoda), na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, nad Jez. Bialskim, w otoczeniu Lasów Parczewskich;
Białka, Biała,
rzeka, lewy dopływ Pilicy;
górny bieg rzeki → Iłżanka.
białka związane z błonami komórkowymi; występują w błonie otaczającej komórkę oraz w błonach organelli wewnątrzkomórkowych;
białka G, trimeryczne białka G, heterotrimeryczne białka G,
białka występujące w błonie komórkowej eukariontów,
klasa białek syntetyzowanych w odpowiedzi na stres termiczny lub inne czynniki uszkadzające komórkę;
rzeka, prawy dopływ Dunajca, → Białka.
Białka Tatrzańska, do 1984 Białka,
w. w woj. małopol., w pow. tatrzańskim (gmina Bukowina Tatrzańska), na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, na wys. 700 m, nad Białką;
białka oddechowe, proteiny oddechowe,
chromoproteiny biorące udział w procesach oddychania organizmów;
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
biochem. zaburzenie struktury cząsteczek białkowych wynikające z rozerwania wiązań chemicznych (wodorowych, jonowych, mostków disiarczkowych) stabilizujących ich strukturę drugo-, trzecio- i czwartorzędową;
biochem. powrót zdenaturowanych cząsteczek białka (denaturacja białka) do konformacji i właściwości, jakie miały one przed denaturacją;
Białko Michał, ur. 19 VI 1929, Baranowicze (obecnie na Białorusi),
elektronik;
biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
Białki, Dolina, słowac. dolina Bialky,
walna dolina w Tatrach Wysokich, na granicy Polski i Słowacji, jedna z największych po północnej stronie gł. grzbietu Tatr;
biochem. proces fałdowania się łańcuchów peptydowych aż do osiągnięcia przestrzennego upakowania charakterystycznego dla natywnej struktury białka, czyli struktury właściwej dla biol. środowiska i funkcji białka;
białko, w którym mogą wystąpić oddziaływania między przestrzennie oddalonymi miejscami w cząsteczce, które powodują zmianę konformacji i zaburzenia jego aktywności biologicznej;
genet. sekwencja kwasu nukleinowego odpowiedzialna za specyficzne oddziaływania z określonym białkiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia