analiza wskaźnikowa

Encyklopedia PWN

ekon. analiza działalności przedsiębiorstw dokonywana za pomocą wskaźników finansowych.
ekon. część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie funduszy pieniężnych z różnych źródeł oraz ich wykorzystywanie w różnych obszarach działalności.
paleobotanika
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, botánē ‘ziele’],
gałąź botaniki zajmująca się badaniem organizmów roślinnych minionych epok geol., które zachowały się w osadach dzięki procesowi fosylizacji w postaci różnego typu skamieniałości.
zespół metod elektrochem. (analiza elektrochemiczna) stosowanych w badaniach fizykochemicznych i w analizie chem., polegających na pomiarze zmian natężenia prądu płynącego przez elektrodę pracującą (wskaźnikową) i przeciwelektrodę związanych z zachodzącymi na granicy faz elektroda–roztwór reakcjami redukcji i utleniania.
chronopotencjometria
[gr. chrónos ‘czas’, łac. potentia ‘możność’,‘siła’, gr. metréō ‘mierzę’],
zespół elektrochem. metod badawczych; polegających na rejestracji zmian w czasie potencjału elektrody wskaźnikowej (np. elektrody rtęciowej) podczas elektrolizy roztworu prowadzonej przy przepływie prądu o stałym natężeniu;
potencjometria
[łac.-gr.],
zespół metod elektrochem. polegających na pomiarze siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa galwanicznego składającego się z elektrody wskaźnikowej i elektrody porównawczej (o stałym potencjale) zanurzonych w badanym roztworze;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia