Tym

Encyklopedia PWN

przesłona (lub jej obraz), której wielkość decyduje o ilości światła przechodzącego przez układ opt., a więc i o jasności obrazu dawanego przez ten układ;
źródło Q
[od niem. Quelle ‘źródło’],
zw. też Logienquelle, Spruchquelle, ang. Sayings Source, Q-Source,
nazwa hipotetycznego zbioru logiów (wypowiedzi; logion) Jezusa, z którego mogli korzystać autorzy Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza;
wet. narośl kostna w okolicy stawu pęcinowego lub koronowego koni, powstająca w przebiegu przewlekłego zniekształcającego zapalenia tych stawów;
wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem (np. ślizgów lodowych, żaglowozów).
żagiew, Polyporus,
rodzaj grzybów podstawkowych, szeroko rozprzestrzeniony w świecie, obejmuje 26 gat. (w Polsce 11);
odporność metali i stopów na utleniające i korodujące działanie gazów (zawierających oprócz tlenu ditlenek i tlenek węgla, parę wodną, azot, związki siarki) o wysokiej temperaturze (wyższej niż 600°C), określona szybkością narastania warstewki tlenków na powierzchni metalu, w danych warunkach pracy (środowisko, temperatura);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia