Podstawowe

Encyklopedia PWN

naukozn. nauk. prace badawcze, empiryczne i teoret., których bezpośrednim celem jest osiągnięcie postępu wiedzy spełniającej obowiązujące w danej dziedzinie i w danej epoce warunki naukowości przez odkrywanie nowych prawd, stawianie nowych hipotez, budowanie nowych teorii itp.;
jednostki miary wielkości podstawowych, przyjętych za niezależne w danym układzie wielkości;
algebry twierdzenie podstawowe, zasadnicze twierdzenie algebry,
mat. twierdzenie o istnieniu dla każdego wielomianu f(z) = anzn + ... + a1z + a0 stopnia n > 0, o współczynnikach zespolonych (liczby zespolone) takiej liczby zespolonej ξ, zw. pierwiastkiem wielomianu f, że f(ξ) = 0.
analizy twierdzenie podstawowe, twierdzenie Newtona–Leibniza,
mat. twierdzenie wyrażające związek między całką oznaczoną a funkcją pierwotną: jeśli F jest dowolną funkcją pierwotną f, to wówczas spełniony jest wzór .
mat. twierdzenie orzekające, że jeśli liczba naturalna dzieli iloczyn 2 liczb naturalnych i jest względnie pierwsza z jedną z nich, to dzieli drugą.
przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;
podstawowa opieka zdrowotna, opieka zdrowotna środowiskowa, opieka zdrowotna rodzinna,
koncepcja powszechnie dostępnej dla społeczności opieki med. w warunkach ambulatoryjnych, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania, a w uzasadnionych sytuacjach osób/rodzin także w warunkach domowych.
podstawowy proces, proces jednostkowy,
technol., chem. elementarny etap każdego procesu produkcyjnego stosowanego w przemyśle chem. i pokrewnych przemysłach przetwórczych;
biol. składowa ruchu lokomocyjnego w zachowaniu się taktycznym, czyli elazji, tj. w ruchu postępowym orientowanym przez tropo- lub telotaksję (taksje);
astr. kierunek, od którego mierzy się kąt będący jedną ze współrz. astr., określających położenie obiektu astr. na sferze niebieskiej;
ekon. wytwarzanie wyrobów zgodnych z profilem specjalizacyjnym przedsiębiorstwa.
fiz. stan układu fizycznego (np. jądra atomowego, atomu, cząsteczki) o najniższej możliwej wartości energii;
chem. substancja stała o stałym i niezmiennym w czasie składzie chem. oraz dużym i znanym stopniu czystości,
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
wartość wielkości fizycznej, określona, zdefiniowana i przyjęta umownie, której przypisuje się wartość liczbową równą jeden, służąca do ilościowego porównywania różnych wartości tej samej wielkości.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

kolory podstawowe, zasadnicze «kolory: żółty, czerwony, niebieski»
wykształcenie podstawowe «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w szkole podstawowej i gimnazjum»
podstawowy
1. «główny, zasadniczy»
2. «stanowiący podstawę jakiegoś przedmiotu lub urządzenia»
geologia podstawowa «dział geologii zajmujący się teoretycznymi problemami związanymi z budową i historią Ziemi»
płaca podstawowa «wynagrodzenie za czas przepracowany lub za wykonaną pracę, składające się z płacy zasadniczej oraz dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od rodzaju wykonywanej pracy»
rynek podstawowy «część rynku giełdowego przeznaczona dla papierów wartościowych o najwyższej płynności»
szkoła podstawowa «szkoła obowiązkowa, dająca minimum wykształcenia»
temat podstawowy «temat występujący w dopełniaczu liczby pojedynczej»
wyraz podstawowy jęz. «wyraz będący podstawą słowotwórczą wyrazów od niego utworzonych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia