Kwantowanie

Encyklopedia PWN

spin
[ang.],
fiz. wewnętrzny moment pędu mikrocząstki (cząstki elementarnej, jądra atomowego) mierzony w jej układzie spoczynkowym;
Staruszkiewicz Andrzej, ur. 15 I 1940, Rymanów Zdrój,
fizyk;
fiz. doświadczenie potwierdzające istnienie tzw. zjawiska kwantowania przestrzennego, tj. występowania tylko ściśle określonych wartości rzutu momentu magnet. atomu μ na kierunek zewn. pola magnetycznego.
sygnał
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. czynnik będący nośnikiem wiadomości, umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub rejestrację;
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia