Japonii

Encyklopedia PWN

parlament
[fr. < łac.],
naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów.
paternalizm
[łac. pater ‘ojciec’]:
Peng Dehuai, Peng Te-huaj Wymowa, ur. 1898, Xiangtan (prow. Hunan), zm. 29 XI 1974, Pekin,
chiń. działacz komunist., marszałek;
PHARE, ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economy, Program Pomocy Polsce i Węgrom w Przebudowie Gospodarki,
program bezzwrotnej pomocy finansowej Wspólnot Europejskich w latach 1989–2007;
Pierce
[pıərs]
Franklin, ur. 23 XI 1804, Hillsboro (stan New Hampshire), zm. 8 X 1869, Concord (tamże),
polityk amer., prawnik;
Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa,
polityk, mąż stanu, Marszałek Polski.
piryt
[gr.],
minerał, regularna odmiana polimorficzna siarczku żelaza FeS2, bardziej rozpowszechniona od rombowego markasytu;
Pissarro
[pisarọ]
Camille Wymowa, ur. 10 VII 1830, Wyspa Św. Tomasza, zm. 13 XI 1903, Paryż,
francuski malarz, rysownik i grafik; jeden z twórców impresjonizmu, zwany „ojcem impresjonizmu”.
plakat
[niem. < hol.],
gatunek grafiki użytkowej o funkcji informacyjnej, reklamowej, propagandowej itp.; wykonany gł. w technice litografii, offsetu, typografii i rotograwiury.
ang. Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific, organizacja gosp. utworzona 1950
Pobiedonoscew Konstantin P., ur. 2 VI 1827, Moskwa, zm. 23 VII 1907, Petersburg,
ros. polityk i prawnik;
poczdamska konferencja 17 VII–2 VIII 1945, konferencja berlińska,
konferencja w Poczdamie koło Berlina przywódców 3 mocarstw sojuszniczych w II wojnie światowej: prezydent USA, H. Trumana, premiera ZSRR, J. Stalina i premierów Wielkiej Brytanii, W. Churchilla (do 25 VII) oraz C. Attlee’go (od 28 VII jako premiera brytyjski);
zamorska wspólnota terytorialna Francji w Oceanii, na wyspach: Zawietrznych, Podwietrznych, Markizach, Tuamotu, Gambiera i Tubuai; pod zarządem Polinezji Francuskiej jest także terytorium zamorskie Clipperton;
ekon. oddziaływanie państwa na strukturę i rozwój przemysłu, jedna z sektorowych polityk gospodarczych, oprócz m.in. polityki rolnej i handlowej.
Polo Marco, ur. 1254, Wenecja albo Korčula (obecnie w Chorwacji), zm. 8 I 1324, Wenecja,
wenecki podróżnik i kupiec, najwybitniejszy podróżnik europejski w średniowieczu.
Północno-Zachodni, Basen, Nortwest Pacific Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Spokojnego, między Japonią, Kurylami a Grzbietem Cesarskim;
Projekt Poznania Genomu Ludzkiego, Human Genome Project (HGP),
program nauk. mający na celu poznanie sekwencji DNA ludzkiego genomu i identyfikację występujących w nim genów;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia