Czyta

Encyklopedia PWN

Czyta, Czitạ,
m. w Rosji, stolica Kraju Zabajkalskiego; leży przy ujściu Czyty do Ingody (dorzecze Amuru), wznosząc się amfiteatralnie na stoki G. Czerskiego.
analfabetyzm
[gr. analphábētos ‘nieznający abecadła’],
brak umiejętności czytania, pisania i wykonywania 4 podstawowych działań arytmetycznych u osób, które osiągnęły określony wiek. W Polsce dotyczy dzieci od 10 lat, w świetle ustaleń UNESCO — osób w wieku powyżej 15. roku życia.
elementarz
[łac. elementarius ‘początkowy’],
podręcznik do początkowej nauki czytania i pisania;
komutacja
[łac. commutatio ‘przemiana’],
językozn. zastąpienie jakiegoś odcinka w wyrażeniu językowym innym odcinkiem należącym do tej samej klasy;
Nowicki Maciej, ur. 26 VI 1910, Czyta (Syberia), zm. 31 VIII 1950, Egipt,
polski architekt i grafik.
linearne pismo spółgłoskowe o charakterystycznym geometrycznym stylu wykształcone na przestrzeni 2 tys. lat; używane do zapisu języków berberskich; czytane zasadniczo od strony prawej do lewej, choć spotyka się teksty, w których każdy wiersz czyta się od strony odwrotnej niż poprzedni;
dopełnienie, przedmiot, obiekt,
część zdania, imię lub grupa wyrazowa imienna, nazywająca przedmiot (pojęcie), związana związkiem rządu z formą osobową czasownika;
dysleksja
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, léxis ‘wyraz’]:
haftara
[hebr., ‘zakończenie’],
w judaizmie fragment z bibl. ksiąg prorockich, odczytywany podczas nabożeństwa w szabat i święta w synagodze jako formalne zakończenie ceremonii czytania Tory;
lektor
[łac. lector ‘czytający’],
rel. kleryk, który otrzymał drugie spośród tzw. święceń mniejszych, zw. lektoratem;
językozn. kategoria gramatyczna, której podstawową funkcją jest sygnalizowanie za pomocą składni zgody związków między podmiotem a orzeczeniem (np. chłopiec czytał, dziewczynka czytała, dziecko czytało) lub między członem gł. grupy rzeczownikowej a jego określnikami (np. mały chłopiec, mała dziewczynka, małe dziecko);
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
transformacja
[łac.],
językozn. przekształcanie jednej formy (konstrukcji) gramatycznej w inną bez zmiany treści;
Abe Kōbō Wymowa, właśc. Abe Kimifusa, ur. 7 III 1924, Tokio, zm. 22 I 1993, tamże,
pisarz japoński, twórca powieści, opowiadań, dramatów, esejów, scenariuszy filmowych i innych form, także utworów science fiction.
Akbar, Akbar Wielki, Dżalaluddin Muhammad, z muzułmańskiej dynastii Wielkich Mogołów, ur. 15 X 1542, Umarkot (Sindh), zm. 26 X 1605, Agra,
trzeci władca z indyjskiej dynastii Mogołów, wywodzącej swe początki od Czyngis-chana i Timura.
aleksja
[gr. a- ‘nie’, léxis ‘czytanie’],
ślepota słowna,
med. niezdolność czytania;
pedag. działalność oświatowa zmierzająca do przyswojenia przez analfabetów umiejętności czytania, pisania i liczenia;
Bajew Aleksandr A., ur. 4 I 1904, Czyta, zm. 31 XII 1994, Moskwa,
biochemik rosyjski;

Słownik języka polskiego PWN

czytać
1. «śledząc wzrokiem napisane lub wydrukowane litery, zapoznawać się z treścią tego, co jest napisane lub wydrukowane»
2. «mieć umiejętność odbioru tekstu pisanego»
3. przen. «przepowiadać coś, domyślać się czegoś na podstawie jakichś znaków»
4. «o komputerze: odnajdywać i odtwarzać dane zapisane na nośniku informacji»
czytanie
1. «w parlamencie: zaznajamianie członków parlamentu z tekstem ustawy i dyskusja nad nią»
2. «w czasie mszy św.: odczytywanie fragmentów Pisma Świętego»
próba czytana «pierwsza próba przedstawienia, podczas której aktorzy czytają swoje role»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia