liniowy

Encyklopedia PWN

mat. funkcja n zmiennych postaci y = a1x1 + a2x2 +... + anxn (bez wyrazu wolnego), gdzie współczynniki a1,... , an nie zależą od x1,... , xn
mat. funkcja postaci y = ax + b, której wykresem jest linia prosta, nachylona do osi OX pod kątem α, takim że tg α = a (a nazywa się współczynnikiem kierunkowym prostej lub niekiedy jej spadkiem);
mat. interpolacja, w której poszukiwaną funkcję przybliża się odcinkami prostych (funkcjami liniowymi).
mat. wyrażenie będące sumą wektorów pomnożonych przez współczynniki skalarne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia