giełdowe

Encyklopedia PWN

ekon. wskaźniki określające atrakcyjność inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdzie;
ekon. zlecenie (wystawiane przez dom maklerski na podstawie składanego przez inwestora zlecenia maklerskiego) określające: rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż), instrument finansowy, którego ma dotyczyć transakcja oraz dopuszczalne warunki zawarcia transakcji (po każdej cenie, powyżej lub poniżej określonego kursu itp.).
ekon. na giełdzie czas, w którym dokonuje się obrót instrumentami finansowymi;
ekon. oficjalny dziennik rynku giełdowego, w którym są publikowane dane dotyczące kształtowania się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych na danej giełdzie, wartości indeksów giełdowych, wskaźników rynkowych spółek i statystyki ostatniej sesji giełdowej;
osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek na rynku kapitałowym i trudniąca się zawodowo, w zamian za określoną prowizję, pośrednictwem w sprawach kupna i sprzedaży papierów wartościowych;
ekon. umowa kupna–sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów finansowych (np. opcji), zawarta na giełdzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia