• ogólnopol. tygodnik lit.-społ., wyd. 1951–90 (1951–52 jako dwutygodnik) w Krakowie;
 • dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
 • kwartalnik, wydawany 1986–90 przez Muzułmański Związek Religijny;
 • popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
 • czasopismo polit., wyd. 1949–89 w Warszawie przez KC PZPR;
 • dwumiesięcznik, wydawany od 1998 w Sokółce;
 • dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do 2011 w Warszawie.
 • Życiński Józef Mirosław, ur. 1 IX 1948, Nowa Wieś k. Rozprzy, zm. 10 II 2011, Rzym,
  arcybiskup, filozof;
 • Żydaczów, Żydacziw, Zhydachiv,
  m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Stryjem (dopływ Dniestru). Wzmiankowany 1164; prawa miejskie w poł. XIV(?) w.; starostwo grodowe, miasto król.; 1772–1918 w zaborze austr., siedziba powiatu; w okresie międzywojennym w granicach Polski; od 1939 ponownie miasto; 15–16 IX 1939 antypol. wystąpienia bojówek ukr. zlikwidowane przez oddziały WP i policji; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką (wywózki mieszkańców w głąb ZSRR); 1941–44 pod okupacją niem., ośrodek konspiracji AK i NSZ; 1945–91 w Ukr. SRR.
 • w. w woj. zachodniopomor., w pow. koszalińskim (gmina Polanów), na zachodnim skraju Pojezierza Bytowskiego;
 • filozofia rozwijana X–XIV w. przez Żydów na Bliskim Wschodzie i w Hiszpanii;
 • Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), jidysz Jidisze Komf Organizacje,
  konspiracyjna organizacja wojsk., powołana XII 1942 w getcie warsz. przez Komisję Koordynacyjną Żydowskiego Kom. Nar. (zał. XI 1942 m.in. przez Poalej Syjon Lewicę, Poalej Syjon Prawicę, He-Chaluc oraz organizacje afiliowane przez PPR) i Bundu;
 • Żydowska Partia Ludowa w Polsce, Jidisze Fołkspartaj (JFP),
  partia polit. zał. 1917 w Warszawie jako organizacja obozu żydowskiego;
 • Żydowski Instytut Historyczny — Instytut Naukowo-Badawczy, do 1994 Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH),
  instytucja nauk., archiwum, muzeum oraz biblioteka podległe Minsterstwu Kultury oraz współpracujące ze Stow. ŻIH (właściciel siedziby i zbiorów Instytutu).
 • Żydowski Instytut Naukowy, jidysz Jidyszer Wisenszaftlicher Institut (JIWO),
  świecki żydowski inst. nauk., z siedzibą w Wilnie, utworzony 1925 (miał oddziały w Warszawie, Berlinie i Nowym Jorku);
 • (ŻKN), porozumienie organizacji polit., utworzone X 1942 w getcie warsz. przez lewicę syjonistyczną i PPR
 • Żydowski Obwód Autonomiczny, ros. Jewriẹjskaja awtonọmnaja ọbłast´,
  obwód autonomiczny w Rosji, na Dalekim Wschodzie, nad dolnym Amurem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia