stosunek pracy
 
Encyklopedia PWN
stosunek pracy,
stosunek prawny, przez którego nawiązanie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem i udzielania mu innych świadczeń (np. socjalnych).
Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, powołania, nominacji, wyboru na określone stanowisko; stosunek pracy może nawiązać osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat i ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; pozostawanie w stosunku pracy powoduje narastanie uprawnień pracownika zgodnie z jego stażem pracy; zakończenie stosunku pracy następuje w razie rozwiązania stosunku pracy, wygaśnięcia (np. w razie śmierci pracownika, porzucenia pracy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia