spółdzielnia
 
Encyklopedia PWN
spółdzielnia, kooperatywa,
dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób prowadzące działalność gospodarczą, społeczną, wychowawczą, kulturalną i oświatową w interesie i na rachunek jego członków.
Spółdzielnia ma charakter dwoisty: zrzeszenia i przedsiębiorstwa. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna i prawna o pełnej zdolności do czynności prawnych, odpowiadająca wymogom statutu; członkowie wnoszą do spółdzielni określony statutem wkład finansowy lub rzeczowy; członkowie spółdzielni mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni; nazależnie od wkładu na rzecz spółdzielni każdy członek dysponuje jednym głosem; członkowie odpowiadają solidarnie za straty i zobowiązania spółdzielni. Organem wykonawczym spółdzielni jest zarząd, wybierany przez walne zgromadzenie członków lub ich demokratycznie wybranych przedstawicieli; organem wybieralnym jest rada nadzorcza, spełniająca funkcje nadzoru i kontroli wewnętrznej; najwyższym organem o charakterze uchwałodawczym jest walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli, wybieranych w spółdzielniach o dużej liczbie członków. Rozwiązanie spółdzielni może nastąpić na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków albo decyzji jednostki nadrzędnej; likwidacja spółdzielni może nastąpić na podstawie przepisów prawa cywilnego i ogłoszenia upadłości; w przypadku rozwiązania lub likwidacji spółdzielni jej majątek może być przkazany innej spółdzielni, organizacji społecznych lub sprawiedliwie podzielony między członków.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia