sołectwo
 
Encyklopedia PWN
sołectwo,
w dawnej Polsce zespół uprawnień, a zarazem uposażenie majątkowe związane z urzędem sołtysa;
w PRL wieś lub sąsiadujące ze sobą wsie powiązane wspólnymi więzami społecznymi i uwarunkowaniami przestrzennymi; sołectwo było jedną z głównych form samorządu mieszkańców wsi; od 1990 sołectwo jest jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego w gminie; organizację i zakres działania organów ustala statut gminy; organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, organami wykonawczymi są sołtys i rada sołecka (organ pomocniczy), wybierane przez mieszkańców wsi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia