równoważnik elektrochemiczny
 
Encyklopedia PWN
równoważnik elektrochemiczny,
miara liczności materii odpowiadająca ilości substancji uczestniczącej w reakcji elektrochem. (redukcji lub utlenienia) wywołanej przepływem ładunku 1 kulomba;
jest to więc współczynnik proporcjonalności wyrażony stosunkiem masy substancji biorącej udział w reakcji elektrochem. do ładunku elektr. powodującego zachodzenie tej reakcji; r.e. oblicza się jako stosunek masy molowej wyrażonej w gramach do iloczynu stałej Faradaya i liczby elektronów biorących udział w jednostkowej reakcji redukcji lub utlenienia; na przykład r.e. srebra, które zostaje wydzielone na katodzie w wyniku elektrolizy w reakcji Ag+ + e = Ag, wynosi 0,001118 g, natomiast miedzi, Cu2+ + 2e = Cu, wynosi 0,0003293 g.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia