małżeński ustrój majątkowy
 
Encyklopedia PWN
małżeński ustrój majątkowy,
prawo system prawny regulujący stosunki majątkowe między małżonkami i ich odpowiedzialność wobec wierzycieli;
w Polsce majątkowy ustrój małżeński kształtuje się z reguły w myśl zasad tzw. wspólności ustawowej, w której majątek wspólny małżonków stanowi ich dorobek, obejmujący przedmioty majątkowe nabyte przez któregokolwiek z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej (m.in. wynagrodzenie za pracę), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (np. spadki, darowizny, zapisy, jeżeli spadkodawca lub darczyńca nie polecił włączyć ich do wspólności, przedmioty osobistego użytku oraz nagrody). Małżonkom przysługują równe prawa do majątku wspólnego; po ustaniu ustroju wspólności ustawowej (np. w razie śmierci małżonka, zniesienia wspólności przez sąd, zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej) udziały małżonków w majątku, który był objęty wspólnością, są równe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia