informacja
 
Encyklopedia PWN
informacja
[łac.],
prasa:
1) powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w sposób zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie polit., nauk., gosp., kult. itp. lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców;
2) jeden z podstawowych gat. dziennikarskich, reprezentowanych w prasie, radiu i telewizji. Informacja jest rozpowszechniana za pomocą środków językowych, językowo-obrazowych i wizualnych; ze względu na technikę przekazu rozróżnia się: informację prasową (w tym fotoinformację), radiową i telewizyjną; ze względu na charakter źródeł można wyodrębnić: informację własną (pochodzącą od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazaną jej na prawach wyłączności), informację agencyjną (otrzymaną za pośrednictwem dalekopisów, w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub film.), informację oficjalną (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); ze względu na zakres tematyki informacje można podzielić na: lokalną, krajową i zagraniczną; do gł. gat. spełniających funkcje informacyjne należą: wiadomość (w tym wiadomość rozwinięta), depesza prasowa, komunikat, notatka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia