informacja naukowa
 
Encyklopedia PWN
informacja naukowa,
naukozn. zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin, szczególnie nauki i techniki; także dyscyplina badawcza obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej.
Genezy informacji naukowej (początkowo zw. dokumentacją) należy szukać w działalności Międzynar. Inst. Bibliograf. w Brukseli (1895, Institut International de Bibliographie, ob. Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji) i jego współtwórców P. Otleta i H.M. Lafontaine’a. Współczesna informacja naukowa, zarówno w poszczególnych krajach, jak i międzynar. (np. Generalny Program Informacyjny UNESCO) wykorzystuje najnowsze techniki i technologie, zwłaszcza komputerowe, np. zautomatyzowane banki danych, sieci informacyjne o zasięgu światowym.
W Polsce planowa działalność informacyjna zaczęła się od powołania 1950 Gł. Inst. Dokumentacji Nauk.-Techn., przekształconego kolejno w: Centralnym Inst. Dokumentacji Nauk.-Techn. i Ekon. (1952); Centralny Inst. Informacji Nauk.-Techn. i Ekon. (1960); Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej CINTE (1971) oraz Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (IINTE 1991–2001). Działalność informacyjną prowadzą poza tym ośr. informacji (dokumentacji), biblioteki i archiwa, które miały być podstawowymi ogniwami krajowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej. Szkoleniem kadr zajmują się wydziały informatyki, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej szkół wyższych. Koordynacją prac w tym zakresie zajmuje się Dep. Informacji i Promocji Komitetu Badań Naukowych. Polska bierze udział w pracach wielu międzynar. instytucji i systemów informacyjnych (m.in. FID, IFLA, MCNTI, INFOTERM, WHO, FAO) oraz uczestniczy w Generalnym Programie Informacyjnym UNESCO.
Informacja naukowa jako dziedzina wiedzy jest powiązana z bibliografią, bibliotekoznawstwem, archiwoznawstwem, teorią systemów, nauką o organizacji i kierowaniu oraz wieloma in. dziedzinami mającymi znaczenie dla jej teoret. i praktycznych podstaw. Badania w zakresie informacji naukowej są prowadzone w Polsce w szkołach wyższych, inst. badawczych i ośr. informacji. Za działalność informacyjną w pionie nauk podstawowych jest odpowiedzialny Ośr. Informacji Nauk. PAN (OIN PAN).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia