dowód
 
Encyklopedia PWN
dowód,
w postępowaniu sądowym (cywilnym i karnym) oraz adm. środek umożliwiający wykazanie istnienia lub nieistnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń o faktach;
jako dowód dopuszcza się to, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty, oględziny rzeczy, osoby lub miejsca), o ile przeprowadzenie dowodu nie jest sprzeczne z prawem; organ prowadzący postępowanie (np. sąd, organ adm.) ocenia wiarygodność i moc dowodu wg swego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (zasada swobodnej oceny dowodu). W procesie cywilnym ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z danego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki, np. żądający zwrotu pożyczki powinien udowodnić, że pożyczki udzielił; ustawa zwalnia niekiedy stronę od potrzeby dowodzenia niektórych okoliczności; w procesie karnym udowodnienie winy oskarżonego spoczywa wyłącznie na oskarżycielu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia