Turkmenistan. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Turkmenistan. Polityka społeczna.
Realizowana w Turkmenistanie polityka społ. po zmianie systemu polit. jest w trakcie przekształceń i obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Na pocz. lat 90. rząd, chcąc złagodzić społ. skutki reform rynkowych, rozszerzył swe działania w zakresie ochrony socjalnej; 1991 wprowadzono 6-miesięczne zasiłki dla bezrobotnych, a 1992 powołano Fundusz Zatrudnienia, z którego są wypłacane te zasiłki; funkcjonuje także Fundusz Emerytalny; 2000 wprowadzono dodatkowo dobrowolne fundusze emerytalne. Nakłady na zabezpieczenie społ. 2001 wyniosły 15% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna w Turkmenistanie jest państw. i bezpłatna, jednak zły stan sanitarny i duże zanieczyszczenie środowiska powodują wysoką zachorowalność wśród ludności oraz wysoką śmiertelność niemowląt; na pocz. lat 90. na 10 tys. mieszk. przypadało 116 łóżek szpitalnych; nakłady na ochronę zdrowia 2001 stanowiły 14,4% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. System oświaty do końca lat 80. był zintegrowany z systemem obowiązującym w ZSRR; szkolnictwo zarówno szczebla podstawowego, jak i średniego jest państw. i bezpłatne; w większości szkół nauka odbywa się w języku turkm., ale funkcjonują także szkoły z innymi językami wykładowymi: ros., uzb. i kazas.; władze nie informują UNESCO, jak długo trwa obowiązek szkolny, ani jakie nakłady z budżetu państwa w PKB przeznacza się na oświatę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia