Turcja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Turcja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1982 Turcja jest republiką parlamentarną, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym na 7-letnią kadencję przez parlament. Rola prezydenta w systemie władzy państwowym jest silnie zaznaczona. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji (Türkiye Büyük Millet Meclisi), złożonego z 550 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem, powoływanym przez prezydenta, który powołuje również wicepremierów oraz na wniosek premiera — rząd. Ciałem doradczym rządu jest Narodowa Rada Bezpieczeństwa złożona z wysokich rangą urzędników cywilnych i wojskowych, na której czele stoi prezydent. Jej zadaniem jest m.in. dbanie o świecki charakter państwa. Głównymi organami władzy sądowniczej (system wzorowany na europejskich) są: Trybunał Konstytucyjny (sędziowie mianowani przez prezydenta), Sąd Apelacyjny i Rada Państwa (sędziowie wybierani przez Najwyższą Radę Sędziów i Prokuratorów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia