Organizacja Jedności Afrykańskiej
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA), ang. Organization of African Unity, fr. Organisation de l’Unité Africaine,
międzynarodowa organizacja regionalna, działająca 1963–2002;
1994 członek OJA została RPA; statut (uzupełniony 6 rezolucjami), zwany Kartą Jedności Afrykańskiej, proklamował prawo narodów Afryki do decydowania o swoim losie, ich dążenie do postępu, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa; cele: umacnianie jedności i solidarności, obrona suwerenności i integralności, rozwijanie współpracy międzynarodowej; zasady działania: suwerenna równość, nieingerencja w sprawy wewnętrzne, pokojowe rozstrzyganie sporów, poparcie dla walk o wyzwolenie zależnych jeszcze terytoriów Afryki, nieprzyłączanie się do żadnych bloków. Utworzenie OJA stanowiło ważny etap (wchłonęła istniejące dotąd ugrupowania państw Casablanca i Monrovia) w realizowaniu tendencji panafrykańskich; z wytyczonych w programie celów OJA zostały zrealizowane w pewnym stopniu tylko: umocnienie współpracy międzynarodowej, przestrzeganie zasady suwerennej równości, a także popieranie wyzwoleńczych dążeń terytoriów zależnych oraz nieprzyłączanie się do bloków militarno-politycznych. Główny organ OJA — Zgromadzenie Głów Państw, zbierające się raz w roku w celu koordynacji polityki państw afrykańskich, ponadto: Rada Ministrów złożona z ministrów spraw zagranicznych, Sekretariat Generalny, Komisja Mediacji, Koncyliacji i Arbitrażu, Komitet Koordynacyjny Ruchów Narodowowyzwoleńczych, komisje specjalne; 2002 na konferencji w Durbanie (RPA) OJA została rozwiązana, a w jej miejsce powołano do życia Unię Afrykańską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia