Mali. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Mali. Gospodarka.
Mali należy do najbiedniejszych krajów świata, produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 1 tys. dolarów USA (2007); podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, które wytwarza 45% produktu krajowego brutto i zatrudnia 80% zawodowo czynnych. Znaczna pomoc zagraniczna, m.in. Chin, USA. Od 1998 kraj jest objęty programem reform, wprowadzanych pod nadzorem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego; w ramach projektu umorzono część zadłużenia zagranicznego; konsekwencją reform (m.in. 1994 dewaluacja franka zachodnioafrykańskiego CFA o 50%) jest wzrost 1996–2005 wartości PKB o ok. 5% rocznie.
Przemysł. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury nie eksploatuje się odkrytych złóż boksytów, diamentów, rud miedzi, żelaza, manganu i uranu; wydobycie marmuru, fosforytów, także wapieni, margli i soli kam.; od 2000 intensywny rozwój wydobycia złota (45,5 t, 2003; 3. miejsce w Afryce); produkcja energii elektr. 820 mln kW·h; przemysł przetwórczy ograniczony do zakładów przemysłu włók., spoż., cementowni i zakładów metal.; rozwinięte rzemiosło (zwłaszcza tkactwo, garncarstwo, wyroby ze skóry).
Rolnictwo. Pola uprawne skoncentrowane w dolinach Nigru i Senegalu; w wilgotnych latach możliwy eksport produktów żywnościowych; 2. w świecie (po Nigerii) producent tzw. masła shea (z masłosza Parka); uprawia się: proso i sorgo, kukurydzę, ryż, maniok; uprawy eksportowe to gł. bawełna i orzeszki ziemne; duże znaczenie, zwłaszcza na obszarach półsuchych, ma hodowla (w tym koczownicza) owiec i kóz, bydła, osłów i wielbłądów (3. w świecie producent mleka wielbłądziego, po Arabii Saudyjskiej i Sudanie); rybołówstwo śródlądowe, gł. na Nigrze; zbiór gumy arabskiej.
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta, długość linii kol. 729 km (wąskotorowe); długość sieci drogowej 15,1 tys. km, z czego 12% to drogi utwardzone; najważniejszą drogą, dającą Mali dostęp do morza, jest szlak Bamako–Abidżan (Wybrzeże Kości Słoniowej); gł. połączenie kol. stanowi linia Bamako–Dakar (Senegal); międzynar. porty lotn. w Bamako i Mopti; żegluga śródlądowa na Nigrze (lipiec–grudzień) i Senegalu. Słabo rozwinięta sieć telefoniczna; 75 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2005); w użytkowaniu 400 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 1,2 mld dol. USA (2005), importu — 1,5 mld dol. USA. Wywóz złota, bawełny i jej produktów, żywych zwierząt, gumy arab.; import maszyn i urządzeń, produktów naft., materiałów budowlanych; handel gł. z Chinami, Francją, Senegalem, Pakistanem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia