Burkina Faso. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Burkina Faso. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczy; rozwój gospodarczy utrudniają częste susze oraz oddalenie od wybrzeży morskich; PKB na wg parytetu siły nabywczej wynosi 1,2 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007) Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo (głównie tradycyjne), zatrudniające 90% ludności zawodowo czynnej (przemysł i usługi — ok. 10%), ale dostarczające 2004 tylko 29,4% PKB (przemysł — 19%, usługi — 51,6%). Burkina Faso wchodzi w skład regionalnych porozumień gospodarczych: Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Wspólnoty Gospodarczej Afryki Zachodniej (CEAO).
Przemysł. Bogactwa miner. słabo rozpoznane, niewielkie wydobycie złota, srebra, fosforytów, rud manganu i cynku; duże złoża rud manganu w północnej części kraju (k. Tambao) będą eksploatowane po ukończeniu linii kol. Wagadugu–Tambao. Przemysł przetwórczy ograniczony do obróbki surowców; niewielkie zakłady przemysłu spoż. (gł. młyny, rzeźnie, olejarnie, browary, cukrownie), obuwniczego, oczyszczalnie bawełny; poza tym fabryka tekstyliów, montownia rowerów i motorowerów.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują 13% pow. kraju, pastwiska 22%, sawanny lesiste 50%; uprawa sorga, prosa, kukurydzy, trzciny cukrowej, manioku, batatów; wzrasta znaczenie ryżu i orzeszków ziemnych; na potrzeby eksportu uprawia się bawełnę; dużą rolę odgrywa zbierctwo owoców drzewa masłowego oraz kapoku; gł. regiony roln. między Wagadugu i Bobo-Dioulasso. Duże znaczenie ma hodowla, zwłaszcza na obszarach suchych; pogłowie (w mln sztuk, 2004): bydło (5,2), kozy (8,8), owce (7,0). Od lat 70. XX w. w celu zasiedlania nowych ziem na południu jest prowadzony program zagospodarowania dolin: Czerwonej Wolty, Czarnej Wolty i Białej Wolty.
Transport i łączność. Sieć drogowa bardzo słabo rozwinięta (dł. dróg wynosi 12,5 tys. km, w tym 16% asfaltowych); jedyna linia kol. (wąskotorowa, 622 km) łącząca Wagadugu z portem w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej) ma duże znaczenie dla wymiany towarowej Burkina Faso; port lotn. w Wagadugu.
Handel zagraniczny. Eksport (395 mln dol. USA, 2005) gł. bawełny, skór, zwierząt żywych, złota; import (992 mln dol. USA) gł. maszyn i urządzeń, artykułów chem. i produktów naft. i żywności; gł. partnerzy handl.: Chiny, Francja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Singapur.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia