zatrudnienia

Encyklopedia PWN

ekon. układ grup osób tworzących zbiorowość zatrudnionych, uwzględniający ich cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pracy, formy wynagrodzenia itp.
ekon. relacja między całkowitym wzrostem zatrudnienia a wzrostem zatrudnienia przy robotach publicznych;
ekon. liczba osób pracujących, z reguły na podstawie umowy o pracę;
ekon. teoria opisująca i wyjaśniająca prawidłowości kształtowania się funkcji produkcji.
ekon. zależność między nakładami czynników produkcji: pracy (L) i kapitału (K) a wielkością produkcji (Q), z reguły rozważana w odniesieniu do przedsiębiorstwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia