wypłat

Encyklopedia PWN

ekon. odmiana dylematu więźnia, rodzaj gry, ilustrujący zachowania użytkowników wspólnej własności.
dział matematyki stosowanej badający modele sytuacji, w których decyzje podejmowane przez strony (zwane graczami) mają łączny wpływ na ich poziom satysfakcji (określany mianem wypłat).
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
ekon. pisemne zobowiązanie banku odbiorcy wobec dostawcy do zapłaty określonej kwoty za dokumenty złożone w ramach akredytywy, ściśle zgodne z jej warunkami, w czasie, trybie i na zasadach w niej określonych; forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w handlu zagranicznym.
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP), niem. „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”,
fundacja powołana 16 X 1991 w wyniku umowy między rządami Polski i RFN w celu udzielenia pomocy szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistowskich;
rodzaj gry, rozważanej przez teorię gier, ilustrujący dylemat: czy gracze powinni ze sobą współpracować czy też konkurować?
aerarium
[łac., ‘skarbiec’ < aes ‘brąz’],
w starożytnym Rzymie skarbiec;
ekon. bank współpracujący z innym bankiem za granicą na mocy umowy przewidującej wypełnianie wzajemnych poleceń wpłat i wypłat wg zasad rozliczeń przyjętych w tej umowie;
Bank Rozrachunków Międzynarodowych, ang. Bank for International Settlements, fr. Banque des Réglements Internationaux,
najstarszy międzynarodowy bank, spółka akcyjna, założona 1930, z siedzibą w Bazylei.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
ekon. automatyczne, wielofunkcyjne urządzenie, sterowane za pomocą zainstalowanych w bankach komputerów, które może pełnić następujące funkcje: wypłacać z osobistego konta gotówkę, przyjmować gotówkę, podawać saldo rachunku i informacje o kilku ostatnich operacjach, dokonywać bezgotówkowych przelewów;
Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa, fr. Fonds Européenne d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), ang. The European Agricultural Guidance and Gurantee Fund (EAGGF),
jeden z funduszy EWG (ob. Wspólnoty Eur.), utworzony 1962, uczestniczy w finansowaniu jej wspólnej polityki rolnej;
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, niem. Zwangsarbeiter Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”,
instytucja RFN zarządzająca Funduszem Odszkodowawczym (Entschädigungsfonds) dla robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy;
okresowe zjazdy gospodarcze szlachty 2. połowie XVI–1. połowie XIX w.;
Lambsdorff Otto von, hrabia, ur. 20 XII 1926, Akwizgran, zm. 5 XII 2009, Bonn,
niem. polityk i adwokat;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
dział prawa finansowego, wyodrębniany zwykle z prawa bankowego, obejmujący przepisy prawne regulujące obrót wartościami dewizowymi.
restrykcja
[łac.],
ekon. ograniczenie obrotu, wymiany;
brutto
[wł., ‘bez potrącenia’],
ekon.:

Słownik języka polskiego PWN

wypłata
1. «wypłacenie należności»
2. «wypłacone pieniądze»
zlecenie wypłaty «dokument upoważniający do podjęcia określonej sumy pieniędzy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia