akredytywa dokumentowa
 
Encyklopedia PWN
akredytywa dokumentowa,
ekon. pisemne zobowiązanie banku odbiorcy wobec dostawcy do zapłaty określonej kwoty za dokumenty złożone w ramach akredytywy, ściśle zgodne z jej warunkami, w czasie, trybie i na zasadach w niej określonych; forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w handlu zagranicznym.
Może występować w postaci akredytywy dokumentowej: przenośnej — beneficjent może zlecić bankowi postawienie akredytywy dokumentowej w całości lub części do dyspozycji jednej lub kilku osobom trzecim; wiązanej — beneficjent może upoważnić bank do otwarcia drugiej akredytywy dokumentowej na rzecz innej osoby oraz zleca taką synchronizację wypłat, aby wpływy z pierwszej akredytywy dokumentowej pokrywały wypłaty z drugiej; z czerwoną klauzulą — zawiera specjalną klauzulę upoważniającą bank do wypłaty zaliczki beneficjentowi przed przedstawieniem dokumentów towaru, a transakcja odbywa się na rachunek i ryzyko zleceniodawcy; zabezpieczającej — bank zobowiązuje się do zapłaty sumy akredytywy dokumentowej na żądanie beneficjenta, gdy zleceniodawca akredytywy dokumentowej nie wywiąże się z zobowiązań w określonym czasie; zaliczkowej połączonej z inkasem — zawiera klauzulę, że tylko określona część wartości dostawy zostanie uregulowana akredytywą dokumentową, pozostała zaś część — przez inkaso, po wykupieniu dokumentów przez importera; z odroczonym terminem płatności — zawiera klauzulę, w której bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty w określonym terminie, mimo że upłynął termin ważności akredytywy dokumentowej; typu listu kredytowego — zawiera sporządzone na specjalnym formularzu upoważnienie banku otwierającego akredytywę dokumentową dla beneficjenta do wystawienia weksla ciągnionego oraz zobowiązanie banku do wykupienia tej traty pod warunkiem złożenia dokumentów towarowych zgodnych z treścią akredytywy dokumentowej przez tegoż beneficjenta.
Elżbieta Weremowicz
Bibliografia
B. Andrzejuk Operacje dokumentowe (w transakcjach handlu zagranicznego). Akredytywa dokumentowa, Warszawa 1993.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia