zabezpieczającej

Encyklopedia PWN

środki przymusu państw. stosowane wobec osób, które sąd lub organ adm. uznał za niebezpieczne dla porządku prawnego;
hipoteka
[gr., ‘zastaw’],
zabezpieczenie zapłaty długu polegające na ustanowieniu na rzecz wierzyciela ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości.
ekon. pisemne zobowiązanie banku odbiorcy wobec dostawcy do zapłaty określonej kwoty za dokumenty złożone w ramach akredytywy, ściśle zgodne z jej warunkami, w czasie, trybie i na zasadach w niej określonych; forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w handlu zagranicznym.
bankiet
[fr.],
bud.:
bungee jumping
[bạndżi dżạmpıŋ; ang.],
bungy jumping, skoki na gumie,
sport ekstremalny polegający na skakaniu z dużej wysokości (nawet kilkudziesięciu metrów) przy użyciu zabezpieczającej, rozciągliwej liny wykonanej z ok. tysiąca włókien gumowych, najczęściej przymocowywanej do kostek skaczącego.
kaucja
[łac. cautio ‘ostrożność’],
prawo zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania polegające na: złożeniu sumy pieniężnej do rąk wierzyciela lub osoby trzeciej, ustanowieniu dla wierzyciela zastawu na rzeczach (papierach wartościowych) lub hipoteki zabezpieczającej (kaucyjnej), złożeniu poręczenia przez osobę trzecią;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia